۱۳۸۷ اردیبهشت ۹, دوشنبه

دانشجویان سهند: تا رسیدن به خواسته های مان، تحصن همچنان ادامه دارد

دانشجويان متحصن دانشگاه صنعتي سهند تبريز: پيروزي از آن ماست

چهارمین روز اعتراض و تحصن در دانشگاه سهند تبریز
دانشجوي دختري تا پاي مرگ پيش رفت
راهپيمايي يك ساعته متحصنين در فضاي آموزشي دانشگاه سهند
٢٧ اعتصاب غذا و ٦ قرباني در سهند
در اتفاقي تلخ و تاسف بار دانشجوي دختري كه در اعتراض به عدم پاسخگويي رياست دانشگاه، دكتر چناقلو، اعتصاب غذا نموده و از حال رفته بود، پس از انتقال به پزشك غيرمتخصص دانشگاه، وي با تزريق بدون تست آمپول پني سيلين،‌ كه چنين عملي سابقه مرگ را نيز در پي داشته است، حال دانشجوي دختر را به وضعيت بدتري سوق دادند، و دانشجويان مجبور به انتقال وي به خارج از دانشگاه شدند.
در ادامه اين اتفاق دانشجويان دانشگاه صنعتي سهند در حركتي خودجوش و بي سابقه و با شعار "نصر و من الله و فتح قريب،‌ واي بر اين مسئولين پرفريب" در مجموعه اي 400 تايي با پاكوبي، دست زدن و شعار دادن در محيط آموزشي دانشگاه و با حركت در مسير دانشكده هاي شيمي، برق، عمران، معدن، علوم پايه و ساير محيط هاي آموزشي مثل سايت و سال هاي اصلي و فرعي،‌ و با شعارهاي "ما زن و مرد جنگيم، بجنگ تا بجنگيم"، "مي مانيم مي ايستيم، تا پاي جان مي ايستيم"، "مدير بي كفايت، خجالت خجالت"، "زاهد، حسيني، استعفا، استعفا"،‌ "دانشجو ميميرد، ذلت نميپذيرد"، "دكتر اگر نيايي، تحصن ناتمومه"، "دانشجوي ارشدي، حمايت حمايت" و "اساتيد محترم، حمايت حمايت" خواستار رسيدگي به درخواست هايشان و استعفاي مسئولين بلندپايه و رسيدگي به حال وخيم دانشجويان بودند.
تعداد اعتصاب كنندگان غذا به 27 مورد و قربانيان به 6 مورد رسيده است. دانشجويان متحصن با اعلام رسمي تحريم كلاس ها دانشگاه را به چالش جديدي كشاندند.
رياست دانشگاه دكتر چناقلو ديروز در تهران در مصاحبه اي كذب با روزنامه هاي دولتي اعتماد و كارگزاران اعلام كرد كه "در اين تحصن تنها 30 دانشجو حضور دارند(!!!) و هيچ اتفاقي نيافتاده است و تنها هدف دانشجويان تهييج افكار عمومي مي باشد". نكته قابل توجه، مواجهه با انتشار و پخش فيلم ها، عكس ها و تمامي گزارش هاي رسيده است و تمامي اينان كه غير قابل انكارند، حاكي از حضور 400 نفري امروز در راهپيمايي، حضور 100 نفري شبانه، حضور ثابت 200 نفري در طول روز است. دكتر چناقلو در جايي ديگر با عنوان اينكه مسئول زيردستش به خانم ها گفته اند : "لباس هايي كه ميپوشيد مال خواهر كوچكتان نباشد" اعلام كرد كه منظور دانشجويان از "هتك حرمت" همين موضوع بوده است و هيچ اشاره اي به وقايع تعرض چند تن از كارمندان دانشگاه به دختران و لاپوشاني رئيس حراست، حسيني و معاونت دانشجويي فرهنگي،‌ دكتر زاهد نكردند. ايشان احكام كميته انضباطي را ابزاري دانستند براي آن موقعي كه به پايان كار رسيده اند و فضا آلوده شده است(!!!). در گزارش هاي بعدي تمامي اخبار مبني بر لاپوشاني رياست دانشگاه نسبت به واقعيات رخ داده در دانشگاه بشكل مفصل شرح داده ميشود.
دانشجويان در سوگندي مجدد، بر استواري شان و با هم بودنشان سوگند خوردند و اعلام كردند تا
آخرين نفر به تحصن ادامه ميدهند و از سر خواسته هايشان لحظه اي بر نخواهند گشت. مسئوليت تمامي اين عواقب را دانشجويان بر عهده دانشجويان گذاشته اند.
پيروز از آن ماست ...
دانشجويان متحصن دانشگاه صنعتي سهند تبريز
کمیته هماهنگی بابل
در حالي كه بيش از 48 ساعت از تحصن دانشجويان دانشگاه صنعتي سهند ميگذرد، علي رغم فشارها و تهديدهاي فراوان مسئولين دانشگاه، همچنان بر تعداد متحصنين در روز و شب افزوده ميشود. دانشجويان با سر دادن شعارهايي چون :‌‌ "اي عاملان سركوب / از ظلمتان به خشميم / ما زن و مرد جنگيم / بجنگ تا بجنگيم" ، "مي ايستيم، مي خوانيم / تا پاي جان مي مانيم"، " زاهد ،حسيني، استعفا استعفا " و " کر تير و فتنه بارد/ جنبش ادامه دارد "، "مسئولين بي عفت / تا کجا هتک حرمت ؟ خواستار رسيدگي به حقوق پپايمال شده شان گشتندديروز براي بار دوم رياست دانشگاه با قبول خواسته ي متحصنين مبني بر عدم حضور دكتر زاهد، معاونت دانشجويي فرهنگي و حسيني، رياست حراست در جلسات، كه حضورشان در جلسه اول باعث ترك جلسه توسط منتخب متحصنين گرديد، و اينبار با حضور دو تن از اعضاي هيئت علمي دانشگاه اقدام به برگزاري جلسه نمود. اين جلسه ساعت 2 و 45 دقيقه بامداد(!) در حالي برگزار گرديد كه بيش از 400 دانشجوي متحصن در صحن اصلي ساختمان هاي دانشگاه حضور داشتند. در اين جلسه كه تا ساعت 6 و 15 دقيقه ادامه داشت، جمع منتخب متحصنين خواسته هاي دانشجويان متحصن را مطرح كردند. پيرامون بند اول مبني بر استعفاي دكتر زاهد،‌ مواردي مطرح شد كه با پذيرش دانشگاه مواجه گرديد. از جمله ميتوان زدن اسم تعداد كثيري از دختران دانشجو مبني بر بدحجاب را روي برد رسمي دانشگاه عنوان كرد كه به كشيدن دختران به آمفي تئاتر دانشگاه در جلسه اي عمومي انجاميد و به تهديد و اعمال فشار بر دانشجويان مبني بر لزوم تغيير در نوع پوشش منجر گرديد. از جمله موارد ديگر اتهامي معاونت دانشجويي فرهنگي بيش از چند ده مورد فرا آئين نامه اي و خلاف آئين نامه اي بود كه ليست شدن اين موارد با مصداق هاي رخ داده شده به بيش از 30 مورد مي رسد. پيرامون استعفاي رياست حراست حسيني، قضيه مستقيما به موضوع لاپوشاني و تهديد اين مسئول بر اتفاقات رخداده در دانشگاه در مورد هتك حرمت چند دانشجوي دختر توسط كارمندان دانشگاه بر ميگشت. هتك حرمتي كه توسط چند تن از كارمند دانشگاه در بخش هاي مختلف روي داد و مراجعه قربانيان دختر به رئيس حراست جز به تهديد اين دانشجويان نيانجاميد. پيرامون تبعيض جنسيتي ميتوان به محدوديت هاي فراوان دانشجويان دختر در اجراي برنامه هاي فرهنگي از جمله موسيقي اشاره كرد. از ديگر موارد بسيار مهم ميتوان به ورود بدون اجازه مسئول خوابگاه دختران به اتاق هاي دانشجويان دختر و سرك كشي در مورد نوع پوشش اينان در اتاق ها خواب خود اشاره كرد. ضمن آنكه رياست اداره خوابگاه به همراه خانواده اش در محل خوابگاه دختران حضور دارد. پيرامون بند كميته هاي انضباطي ميتوان به حكم هاي بسيار زياد در چند ماه اخير و بخصوص پس از روي كار آمدن دكتر زاهد بعنوان رئيس اين كميته اشاره كرد. در اين دانشگاه دانشجويان به واهي ترين دلايل چون شعر و آواز خواندن كميته ميشوند. جالب اين جاست كه در تمامي كميته هاي 18 ماه اخير بيشترين حد از بازه تعيين شده براي اعلام حكم براي دانشجو صادر ميگردد. مثلا براي دانشجويي كه قانون بند 5 تا 10 را تعيين نموده است مطمئنا بند 10 صادر ميگردد. در مورد عذرخواهي رسمي و علني دكتر قاليچي معاونت آموزش به مورد توهينات و تهديدات ايشان در مورد دانشجويان فعال در جشن فارغ التحصيلان اشاره كرد. دكتر قاليچي شب پيش از شروع جشن با حضور در جمع دانشجويان اقدام به حذف بنر دختران از بنرهاي دانشجويان دختر و پسر نمودند. ايشان با تعويض مجري زن بدليل اينكه اين جشن، جشني با ارزش است، و جايگزيني با مجري اي كه خود به لحاظ عقيدتي مشابه مسئولين بالاتر است، به توهينا خود ت ادامه دادند. در ادامه ايشان با تهديد دانشجوياني كه از سر علاقه در حال آماده كردن فضاي جشن بودند به كميته انضباطي و برخوردي سطح پايين، چنانكه دانشجويان حمال وي ميباشند، بار ديگر به برخوردهاي غيراخلاقي خود ادامه داد. دكتر قاليچي به بي احترامي هاي فوق اكتفا نكرده و با تهديد مجدد سازندگان تيزرهاي جشن دانش آموختگان به كميته بار ديگر جو دانشجويان فعال را به تشنج كشاندند. پيرامون بند آخر كه به امور فرهنگي دانشگاه برميگشت بدليل نبود زمان كافي بحثي انجام نشد. نكته مهم در مورد چگونگي پاسخگويي دكتر چناقلو رياست دانشگاه به اتهامات و نارسائي ها و اقدامات خلاف آئين نامه اي فوق تنها جمله :‌ "بررسي خواهيم كرد" بود و علنا و كتبا هيچ ضمانت اجرايي نداد. بهمين دليل جلسه بدون هيچ نتيجه اي خاتمه يافت و تحصن به روزهاي بعدي كشيده شد. شايان ذكر است علي رغم تهديدها و فشارها و ارعاب دختران از طريق تماس با خانواده هايشان، حضور دانشجويان دختر افزايش يافته و در شب دوم 16 دانشجو شب را در صحن دانشگاه و در كنار پسران و هميار با هم به صبح رسانيدند. اعتصاب غذاي دانشجويان فعلا با تعداد محدود 11 نفر آغاز شده است و در روزهاي آتي و در صورت عدم پاسخگويي مسئولين به تعدادي بيشتري از اعتصاب غذا كنندگان خواهد انجاميد. متحصنين عواقب احتمالي اين اعتصابات غذايي را متوجه شخص دكتر چناقلو رياست دانشگاه دانسته اند. اعتصاب غذا كنندگان بازوبندهايي با عنوان : " اتحاد" ، "مبارزه" و "پيروزي" بر بازوانشان بسته اند. بين اين 11 دانشجويي كه دست به اعتصاب غذا زده اند، 4 دانشجوي دختر نيز حضور دارند. از ديگر اتفاقات بسيار مهم و البته تكراري، پخش خبرهاي دروغين بصورت گسترده توسط تشكل بسيج بين دانشجويان ورودي جديد در خوابگاه هاي پسران و دختران بود كه حتي ان لجن پراكني به محل حضور متحصنين نيز كشيده شد و افراد فعال بسيج با حضور در تحصن قصد تخريب افكار دانشجويان را داشتند كه در مواردي به جدل لفظي نيز انجاميد كه نهايتا دانشجويان متحصن با بيرون راندن عوامل اغتشاش در بين متحصنن از ساختمان اصلي و محوطه تحصن به اين حركت پست تشكل بسيج خاتمه دادند. ضمن آنكه دانشجويان متحصن با نوشتن شكايت نامه اي رسمي، خواستار بررسي اين اخلال بسيج در روند تحصن دانشجويان شدند و اتحاد خود را بيش از پيش نشان دادند. دانشجويان متحصن هر روز دو بار با خواندن سوگندي در محل تحصن اتحاد خود را بيش از پيش به رخ مسئولين ميكشند. در اين سوگند دختران و پسران دست در دست هم بر يگانگي، وجدان، شرافت، آگاهي و با هم بودنشان سوگند مي خورند كه تا هستند با هم باشند.
پيروزي از آن ماست
دانشجويان متحصن دانشگاه صنعتي سهند تبريز


هیچ نظری موجود نیست: