۱۳۸۶ مرداد ۲۵, پنجشنبه

اطلاعيه كمپين آزادي پلي تكنيك در محكوميت موج سركوبها


دانشجويان،زنان و كارگران آزاديخواه ايران همانطور كه شاهد هستيد جمهوري اسلامي به بهانه هاي مختلف اقدام به بازداشت ،شكنجه ،اعتراف گيري و اعدام مردم معترض مينمايد .جوانان فقير و بيكا را كه هيچ راهي براي كسب در آمد ندارند ، به جرم اراذل و اوباش اعدام ميكند.زنان را به جرم برابري خواهي به زندان ميبرد و شلاق ميزند.كارگران كه چيزي غير از حقوق خود نميخواهند را به همراه روزنامه نگاران بدون هيچ دليل و اتهامي به اوين منتقل ميكند . اينها همه انسان هستند از جنس ما،گوشت و پوست و استخوان...كيست كه زير شكنجه هاي روحي و جسمي در اوين براي نجات جان خود در بدترين شرايط روحي اتهامات جلادان 209 را تاييد نكند؟.دانشجويان در بند پلي تكنيك شرحي از آنچه در شكنجه ها برآنها گذشته بود را به خانواده هايشان دادند. و در آن به برخورد غير انساني بازجويان و مامورين زندان براي اعتراف گيري اشاره كردند كه در نامه اي ديگر تمامي اعترافات را تكذيب كرده و تمامي اين مطالب را محصول شكنجه ها ي زندان خواندند ، اكنون قاضي حداد ياغيانه ميگويد 209 از بهترين بندهاي امنيتي دنياست و قاضي مرتضوي با افتخار از احكام اعدام سخن ميگويد.منصور اسانلو را جلوي چشمان مردم كتك كاري ميكنند و ميبرند و اتهام پخش اعلاميه عليه نظام و خودزني به او ميزنند.لوگوي نشريات دانشجويان را جعل ميكنند و به آنها اتهام توهين به مقدسات و اقدام عليه نظام ميزنند.بازداشت شدگان 18 تير 78 را به نام اراذل و اوباش ميخواهند اعدام كنند.سهيل آصفي ،فرشاد قربانپور و مسعود باستاني رابدون ذكر دليل و اتهام به اوين ميبرند و بدون اينكه جرم و اتهام انها مشخص شده باشد و بدون اجازه داشتن وكيل، آنها را به انفرادي ميبرند .عليرضا هاشمي را نيز از طرف معلمان ايران به ياران در بنداضافه كنيد تا از همه اقشار نمايندگاني در بند و شكنجه داشته باشيم.جمهوري اسلامي با اعمال سياستهاي نخ نما و پوسيده خود ماهيت ضد بشري اش را به همگان نشان داده است، اما براي به بند كشيدن مردم با نيروي سركوب خود، شمشيرراازروبسته وبامانورهاي نظامي سپاه وبسيج،خودرابراي سركوب كارگران ،زنان ،دانشجويان ،معلمان ،خبرنگاران،جوانان بيكار و مردمي كه تنها خواهان رفاه و آزادي هستند آماده ميكند.جمهوري اسلامي با رسانه اي كردن اعمال وحشيانه خود از ارعاب و ترساندن كودكان 7- 8 ساله نيز فروگذار نميكند.كودكان ما به چه جرمي بايد هر روز از صفحه تلويزيون،در خيابانها و پاركها اعدام و زندان و شكنجه و خونريزي ببينند؟ كمپين بين المللي آزادي پلي تكنيك از دل دانشگاههاي ايران از دل كارگران و زنان آزاده و برابري طلب ايران به جمهوري اسلامي و نهادهاي ضد بشري آن اعلام ميكند كه هر چه سريعتر ياران در بند ما را آزاد كنيد .ديگر زمان سنگسار و اعدام وترور به پايان رسيده است .امروز خودمان تكليف خودمان را روشن ميكنيم . جوانان را به جرم اراذل و اوباش سلاخي ميكنيد.....كارگران ،دانشجويان ،روزنامه نگاران،معلمان و زنان را چه ميكنيد؟سبلان،خاوران و نارمك راگورستان و پادگان ميكنيد.....پاريس و استكهلم را چه ميكنيد؟سفاكانه فرزندان ما را ميدزديد ،تهمت ميزنيد و شكنجه ميكنيد،اعدام و سنگسار ميكنيد.ننگتان باد اين رو سياهي.....ديگر بس است امروز محمود صالحي ،منصور اسانلو را همه دنيا ميشناسند. احمد و مجيد و احسان وسهيل را هم ميشناسند چون 16 آذر، 18تير ، 20آذر، يك مه و 8 مارس را ميشناسند چون آفتاب سرخ حقيقت همه جا روشن است و مارا از پس زنجيرها و مرزها متحد ميكند،امروز مبارزه ما فراتر از مرزها ست.خود را صاحب خانه ندانيد چه بسا همين فردا ضيافت اشرافيتان به دست همين جواناني برچيده شود كه كمترين شادي را از آنها سلب كرده ايد. با دروغ گفتن تنها آخرين ميخها را به تابوتي ميزنيد ،كه كارگران در يك مه روي دستان پينه بسته شان به زباله دان تاريخ انداختند.
كمپين آزادي پلي تكنيك صداي اعتراض مردم ايران براي آزادي ياران در بند است حمايت خود را از آزادي دانشجويان،آزادي بدون قيد و شرط محمود صالحي ،منصور اسانلو،سهيل آصفي و زندانيان سياسي؛ براي اعتراض به كميته هاي انظباطي ،مبارزه با بد حجابي و نظامي كردن شهرها اعلام كنيد.
كمپين آزادي پلي تكنيك در هندوستان،هلند،انگلستان واسكانديناوي آكسونهاي اعتراضي را مقابل نهادهاي حقوق بشر و سفارتخانه ها برگزار كرده است.
حمايت خود را به آدرس زير ارسال فرمائيد:
Polytechnic.uni@gmail.com
http://polytechnic-uni.blogspot.com/فارسي
http://polytechnic-free.blogspot.com/انگليسي

هیچ نظری موجود نیست: