۱۳۸۶ مرداد ۲۰, شنبه

مانور گردان های ضد شورش بسيج در سراسر ایران در پي نا آراميهاي اخير

تهران هدف مانورها
به گفته فرمانده بسيج ناحيه مقداد اين مانورها به صورت مانور زنجيره‌ای طراحی شده و «تفاوت اين رزمايش با رزمايش‌های سال گذشته در اين بود که ‌اين مرحله دارای آتش سنگين با تيربار، دوشکا و انفجارهای مختلف بود».
مانور گردان های عاشورا و الزهرای بسيج در سراسر کشور در حال اجرا است.شمار اين گردان ها ماموريت
اصلی آنان مقابله با « ناآرامی ها در شهرها» ست به گفته فرماندهان ارشد سپاه پاسداران ۲۵۰۰ گردان است.قدرت نمايی گردان های ضد شورش بسيجی به گفته جانشين فرمانده بسيج در تمام ماهای سال جاری در سراسر کشور ادامه خواهد يافت. مجيد ميراحمدی جانشين به خبرنگاران گفت«به جهت نوع برآورد از تهديدات دشمنان و مقابله با آن ارتقای آمادگی دفاعی بسيجيان در اولويت اول فعاليت ها قرار گرفته است».به گفته وی ارتقا سطح کيفی رزمايش ها و ديگر برنامه های دفاعی بسيج را از جمله اقدامات سال جاری بسيج است و «۲۵۰۰ گردان الزهرا و عاشورا در طول سال جاری به برگزاری رزمايش اقدام خواهند کرد».آقای ميراحمدی می گويد اکثر اين گردان های عاشورا و الزهرا به سلاح مناسب و جديد مجهز شده اند و مانور اين گردان ها نيز به صورت واقعی برگزار می شود و در جريان آن تاکتيک های مختلف تمرين می شود.تهران هدف مانورها گزارش های رسمی خبرگزاری ها از تهران،کرج،همدان،ساری،تبريز،شيراز و استان های غربی کشور حاکی از مانورها گردان های عاشورا و الزهرای بسيج است.در تهران طی چند روز گذشته ده ها گردان ضد شورش بسيج دست به انجام مانور زدند.طی «مانور بزرگ بعثت» بسيجان ناحيه مقداد تهران روز پنجشنبه با حضور ‪ ۴۰ گردان عاشورا و الزهرا مراحل فراخوانی، سازماندهی و اجرای عمليات رزمی و دفاعی را تمرين کردند.قاسم کارگر فرمانده بسيج ناحيه مقداد پنجشنبه به خبرگزاری ايرنا گفت« در اين رزمايش ‪ ۱۰ ‬روزه نيروهای شرکت‌کننده بسيجی در قالب نيروهای رزمی، تک و کمين، پشتيبانی،عمليات و شناسايی در منطقه گرمدره واقع در غرب تهران به تمرين دفاع از کوی و برزن، مقابله با ناآرامی‌ها، بازپس‌گيری تاخيری، امداد و نجات» پرداختند.در مانور بزرگ بعثت ۱۰ هزار نفر ‪ نيروهای شرکت‌کننده بسيجی در قالب نيروهای رزمی، تک و کمين، پشتيبانی،عمليات و شناسايی در منطقه گرمدره واقع در غرب تهران به تمرين دفاع از کوی و برزن، مقابله با ناآرامی‌ها، بازپس‌گيری تاخيری، امداد و نجات پرداختندقاسم کارگر فرمانده بسيج ناحيه مقدادوی تعداد نيروهای ويژه بسيج در اين مانور را ۱۰ هزار نفر عنوان کرد.به گفته فرمانده بسيج ناحيه مقداد اين مانورها به صورت مانور زنجيره‌ای طراحی شده و «تفاوت اين رزمايش با رزمايش‌های سال گذشته در اين بود که ‌اين مرحله دارای آتش سنگين با تيربار، دوشکا و انفجارهای مختلف بود».به باور برخی کارشناسان مسایل ایران مانور گردان های ضد شورش عاشورا و الزهرا به دنبال بروز نا آرامی های گسترده در پيامد سهميه بندی بنزين حاکی از نگرانی مقامات حکومت ايران نسبت به بروز ناآرامی های جديد در کشور است به خصوص اينکه در تمامی اين مانورها «کنترل نا آرامی» يکی از بخش های اصلی مانورها بوده است.اين مانورها به گفته ميراحمدی جانشين فرمانده نيروی مقاومت بسيج از سوی ۲۵۰۰ گردان عاشورا و الزهرا در تمام سال ۸۶ تداوم خواهد يافت.
راديو فردا

هیچ نظری موجود نیست: