۱۳۸۶ مرداد ۲۰, شنبه

گردهمايی بزرگ کارگران و دانشجويان به مناسبت روز اقدام بين المللی

گزارش اختصاصی وبلاگ کارگر:ديروز جمعه ۱۹ مرداد جمعی از فعالين کارگری و دانشجويی به مناسبت روز اقدام بين المللی برای آزادی محمودصالحی و منصور اسالو در اطراف شهر تهران گرد هم آمدند٬ تا همبستگی خود با اين دو کارگر زندانی را اعلام کنند. در ابتدای مراسم فعالين کارگری و دانشجويی با گرايشات مختلف به بحث و تبادل نظر پيرامون وقايع روز به خصوص روز اقدام بين المللی و دستگيری فعالين کارگری خصوصا اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد در روز گذشته پرداختند. در اين مراسم که در آن اعضای کميته دفاع از محمود صالحي٬ شورای همکاري٬ کميته هماهنگي٬ کميته دفاع از بازداشت شدگان اول ماه مه سقز٬ سنديکای کارگران نقاش و دانشجويان چپ حضور داشتند٬ عکس هايی از صالحی و اسالو و همچنين پلاکارد ها و پارچه نوشته هايی از سوی کميته هماهنگی و کميته دفاع از محمود صالحی برپا شد.شماره ی اول نشريه ی کارگر نيز به طور گسترده در بين شرکت کنندگان توزيع شد که مورد استقبال فراوان قرار گرفت به طوری که بعضی از افراد چند نسخه از نشريه را می گرفتند تا به فعالينی که در مراسم حضور ندارند بدهند. در پايان نيز تمامی شرکت کنندگان دور هم جمع شدند و برخی از شرکت کنندگان سخنانی را ايراد کردند. در ابتدا آقای بهزاد سهرابی سخنگوی کميته دفاع از محمود صالحی درباره ی وضعيت محمود صالحی و روز اقدام بين المللی توضيحاتی را ارائه داد. سپس يکی از دانشجويان بيانيه ی جمعی از دانشجويان و فعالين چپ را که پيش از آن به صورت گسترده ای در بين شرکت کنندگان توزيع شده بود٬ قرائت کرد که مورد استقبال فعالين قرار گرفت. محسن حکيمی يکی از بازداشت شدگان اول ماه مه سقز در سال ۸۳ وقايع آن سال را تشريح کرد و اعلام کرد که ساير بازداشت شدگان سال ۸۳ کماکان در کنار محمود صالحی مبارزه می کنند. فريبرز رئيس دانا نيز طی سخنانی محبوبيت صالحی و اسالو در ميان مردم و روشنفکران را بی سابقه دانست. مادر لطفی نيز به نمايندگی از مادران جان باختگان سال ۶۷ که در مراسم حضور داشتند سخنانی را ايراد کرد. در ادامه ديگر فعالين نيز سخنانی را در ارتباط با اين روز ابراز داشتند. در پايان يکی از دانشجويان به نمايندگی از دانشجويان شرکت کننده در اين مراسم به روند تصميم گيری برای برگزاری روز اقدام بين المللی در ايران انتقاد کرد و گفت که در صورت همگرايی بيشتر جريانات توان انجام اقدامات موثر تری در اين روز وجود می داشت. مراسم سرانجام در ساعت ۵ بعد از ظهر در حالی که مردم سرود می خواندند پايان يافت.
وبلاگ كارگر

هیچ نظری موجود نیست: