۱۳۸۶ مرداد ۱۵, دوشنبه

هجده مرداد يك دنيا طبقه كارگر در ايران را فرياد ميزند