۱۳۸۶ مرداد ۱۳, شنبه

نامه تعدادي از كارگران مجتمع هاي پتروشيمي


نامه تعدادي از كارگران مجتمع هاي پتروشيمي هاي منطقه ويژه اقتصادي ماهشهرپتروشيمي بندر امامپتروشيمي فن آورانپتروشيمي اروندپتروشيمي مارونپتروشيمي فجرپتروشيمي كارونپتروشيمي غدير
به : كنفدراسيون جهاني اتحاديه هاي كارگري
( ITCU)
و فدراسيون جهاني كارگران حمل و نقل
(ITF)
دوستان عزيزبا درودهاي فراوان ما تعدادي از كارگران مجتمع هاي بالا ، از اقدام جهاني شما براي آزادي
منصور اسانلو و محمود صالحي كه درحقيقت بخش مهمي از دفاع جهان متمدن از مردم ايران است ، صميمانه قدر داني ميكنيم . ما كارگران، در ايران تحت شديد ترين تبعيضات و فشارهاي اقتصادي سرمايه داري قرار گرفته و روز بروز عرصه زندگي بر ما تنگ تر و تنگتر ميشود . اعتراضات كارگران شركت واحد كه شما در فوريه سال گذشته از آن حمايت كرديد وهزاران اعتراض بحق ديگر گارگري ، فقط گوشه هائي از اعتراضات اجتماعي در جامعه امروز ايران است . تمامي اين اعتراضات ، براي رسيدن به شرايطي انساني بوده و حمايت شما از منصور اسانلو و محمود صالحي بخش مهمي از حركتي جهاني براي ياري رساندن به امر آزادي رهبران عملي اعتراضات كارگري از زندان در ايران است . ما در كارخانه هاي محل كار خود ، اطلاعيه حمايتي شما را به ميان كارگران برده و مورد بحث قرار داديم و چه باشكوه مورد استقبال قرار گرفت و عمل شما مورد قدرداني همگاني است و از اين منظر قابل ستايش اميدواريم تا روز(9 اوت) 18 مرداد اين دو رهبر كارگري، منصور و محمود ، از زندان آزاد شوند . اميدواريم ، تحت فشارهاي بين المللي دانشجويان زنداني دانشگاه امير كبير نيز از زندان ازاد شوند و اين بزرگترين دستاورد اين حركت باارزش شما خواهد بود و باارزشتر براي مابا ارزوي تداوم چنين حركتهاي با ارزش جهاني
زنده باد وحدت طبقاتي كارگران جهان
زنده باد آزادي تشكل هاي كارگري

هیچ نظری موجود نیست: