۱۳۸۶ بهمن ۲۴, چهارشنبه

گزارش هفته همبستگی با دانشجویان زندانی و آکسیون روز 9 فوریه درونکوور– کانادا

گزارش هفته همبستگی با دانشجویان زندانی و آکسیون روز 9 فوریه درونکوور– کانادا.
در پاسخ به تقاضای خانواده های دانشجویان و زندانیان سیاسی، از طرف " کمیته دفاع از آزادی دانشجویان و سایر زندانیان سیاسی در ایران"، یک فراخوان برای آکسیون در ساعت 2 بعد از ظهر روز 9 فوریه، در روبروی آرت گلری واقع در مرکز شهر ونکوور داده شد. این کمیته که ازفعالین حزب کمونیست کارگری، سازمان فداییان اقلیت و عده ای از فعالین مستقل چپ برای هماهنگی در اجرای این برنامه تشکیل شده بود ، به فعالیتهای زیر پرداختند:
مصاحبه در رادیو پژواک،رادیو فارسی زبان محلی، در28 ژانویه و 4 فوریه وشرح دستگیریهای دانشجویان در ایران، هفته همبستگی با زندانیان در ایران و برنامه آکسیون در 9 فوریه.
اعلام یک کنفرانس خبری در روز 6 فوریه در محل دانشگاه سایمون فریزرو مصاحبه با رادیو سی بی سی کانادا به زبان انگلیسی و فرانسوی.
چاپ دو نوع پوستر با عکس رنگی دانشجویان زندانی به زبان انگلیسی و فارسی و پخش آن در دانشگاه یوبی سی، سایمون فریزر و پنج کالج دیگر در شهر ونکوور، نورث ونکوور، نیو وست مینیستر.
تماس با سازمانهای دانشجویی برای جلب حمایت و نامه نوشتن از طرف این ارگانها به رژیم در اعتراض به دستگیری دانشجویان.
درج اطلاعیه های آکسیون در روزنامه های فارسی زبان محلی و رادیوهای فارسی وانگلیسی زبان محلی.
درروز آکسیون، از ساعت 12 ظهر دو چادر در محل برگزاری نصب شد که درآن میزهایی برای جمع آوری امضا در اعتراض به دستگیریهای دانشجویان در ایران و پوسترها و اعلامیه هایی درافشای جنایات رژیم گذاشته شده بود. درتمام مدت نیز موزیک پخش میشد. در ساعت 2:30 آکسیون با شرکت بیش از 100 نفرآغاز شد که با سخنرانی زندانیان سیاسی سابق رژیم جمهوری اسلامی ، فعالین سیاسی و رهبر اتحادیه پرستاران بریتیش کلمبیا بنام فرد میوزن ادامه پیدا نمود. دربین سخنرانیها، سه نفراز فعالین جوان، به خواندن مصاحبه خانواده های زندانیان می پرداختند. همچنین جمعیت چندین باربه حرکت در پیاده رو و دادن شعارهایی نظیر: "زندانی سیاسی آزاد باید گردد"، "دانشجوی زندانی را آزاد کنید"، "دانشجویان و سایر زندانیان سیاسی باید بی قید و شرط آزاد شوند"، "سرنگون باد جمهوری اسلامی ایران" پرداختند.
در طول سخنرانیها، نشریه دانشجویی دانشگاه یوبی سی و یک ایستگاه تلویزیونی با مصاحبه با فعالین سیاسی به تهیه گزارش پرداختند.
"کمیته دفاع از آزادی دانشجویان و سایر زندانیان سیاسی در ایران”
freestudentsiniran@gmail.com شنبه 9 فوریه 2008

هیچ نظری موجود نیست: