۱۳۸۶ بهمن ۲۶, جمعه

بیانیه اعلام موجودیت دانشجویان سوسیالیست دانشگاههای سراسر ایران

ما دانشجویان سوسیالیست دانشگاههای سراسر ایران با اعلام موجودیت خود درجهت پیشبرد اهداف و استراتژی سوسیالیستی و کارگری برای برون رفت از وضع فلاکتبار موجود حاکم بر جامعه و رسیدن به جامعه انسانی، فعالیت و مبارزه خواهیم کرد. اگرچه نظام سرمایداری اسلامی ایران در صدد سرکوب ومرعوب کردن جنبش ازادیخواهانه و سوسیالیستی حاضر در صحنه سیاسی ایران است، اما ما برای پس زدن تعرض نظام هار سرمایه، همراه و همصدا با دانشجویان ازادیخواه و برابری طلب و تمام دانشجویان چپ و کمونیست، کارگران و زنان و همه مردم ازادیخواه ایران به پا خواسته و با تمام قوا برای ازادی رفقای دانشجوی در بند و همچنین فعالین کارگری و زنان و همه زندانیان سیاسی خواهیم کوشید و از هر اقدامی برای ازادی انها کوتاهی نخواهیم کرد. ما از همه دانشجویان ازادیخواه میخواهیم با پیوستن به صفوف جنبش ازادیخواهی و سوسیالیستی همگام و متحد با جنبش کارگری و جنبش زنان در جهت به تحقق رساندن اهداف انسانی خود مبارزه کنیم.
ما
دانشجویان سوسیالیست دانشگاههای سراسر ایران در اولین فرصت جهت گیری و استراتژی خود را در بیانیه ای اعلام خواهیم کرد.

ـ 1
دانشجویان سوسیالیست دانشکده فنی باهنر شیراز
2 دانشگاه پیام نور نوراباد ممسنی
3 دانشگاه پیام نور شیراز
4 دانشگاه خامنه ای بوشهر
5 دانشگاه پیام نور بوشهر
6 دانشگاه صدرا شیراز
7 دانشکده ادبیات شیراز
8 دانشکده سما شیراز
9 دانشگاه پیام نور خوانسار
10 اموزشکده دختران شیراز)مرکز اموزش عالی دختران شیراز)
11 دانشگاه دولتی مرودشت
12 دانشگاه فنی مرودشت
13 دانشگاه ازاد مرودشت
14 دانشگاه ملی اباده
15 اموزشکده اباده

مرگ بر نظام سرمایه داری و طبقاتی
زنده باد ازادی و برابری
زنده باد سوسیالیسم
دانشجویان سوسیالیست دانشگاههای سراسر ایران
جمعه 26 بهمن 1386
Feb 2008

هیچ نظری موجود نیست: