۱۳۸۶ اسفند ۶, دوشنبه

ساختمان مديريت دانشگاه شيراز در تصرف دانشجويان


دانشجويان معترض دانشگاه شيراز در ادامه اعتراضات خود ساختمان مديريت اين دانشگاه را از عصر امروز تا اين لحظه يعني ساعت 7 شب به تصرف خود در آوردند. اين دانشجويان هم اكنون هيئت رييسه دانشگاه را در دفتر رييس دانشگاه محبوس كرده اند و اعلام مي كنند كه تا استعفاي صادقي و تمام كادر مديريتي دانشگاه در آنجا خواهند ماند. دقايقي از اين تجمع توسط دبير بسيج دانشجويي و دبير جامعه اسلامي به درگيري كشيده شد و دانشجويان يكصدا شعار مي دادند كه « توپ، تانك، بسيجي، ئيگر اثر ندارد» و « مزدور برو گمشو، جيره خور برو گمشو». قابل توجه است كه دانشجويان دختر نيز اعلام كرده اند كه امشب در جهت نافرماني مدني راس ساعت 8:30 به خوابگاه ها مراجعت نخواهند كرد و شب را در ساختمان مديريت خواهند گذراند. اين تجمع در حوالي ساعت 2 بعد از ظهر به خيابان كشيده شد بود و دانشجويان از تمامي مردم كمك خواسته بودند.

هیچ نظری موجود نیست: