۱۳۸۶ اسفند ۵, یکشنبه

تجمع هزاران دانشجو در شاهرود به خشونت کشیده شد

بیش از هزار نفر از دانشجویان دانشگاههای صنعتی، آزاد و غیرانتفاعی شاهرود دراعتراض به مشکلات صنفی، آموزشی و سوء مدیریت و سرباز زدن روسای دانشگاه های شاهرود از اجرای خواسته های دانشجویان و پس از سه روز تحصن آرام در دانشگاه آزاد، شنبه و یک شنبه در یکی از خیابانهای اصلی شاهرود تجمع کرده و از نماینده مجلس و فرماندار شاهرود پیگیری خواسته هایشان را مطالبه نمودند.تجمع دانشجویان که از ساعات ابتدایی روز شنبه با حضور قریب به هزار نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد شاهرود آغاز شده بود با همراهی دانشجویان دانشگاه صنعتی، غیرانتفاعی و دیگر دانشگاههای این شهر تا ساعات پایانی شب ادامه یافت.این تجمع که در حوالی ظهر شنبه با حضور گسترده دانشجویان همراه شده بود منجر به بسته شدن یکی از خیابانهای اصلی شهر و حضور نیروهای گارد ویژه ضد شورش، نیروهای امنیتی و پلیس شاهرود در اطراف تجمع دانشجویان گردید. در این لحظات بود که «کاظم جلالی» نماینده شاهرود درمجلس هفتم، دربین دانشجویان حاضر شده و سعی نمود با راضی کردن دانشجویان به پایان دادن تجمع، جو متشنج شهر شاهرود را آرام نماید.هرچند که جلالی قولی مبنی برپیگیری خواسته های دانشجویان را داد، دانشجویان معترض که از چهارشنبه تا جمعه داخل دانشگاههای خود دست به تحصن آرام زده و بی توجهی مسئولان به خیابانهای شهر آمده بودند، راضی به پایان تجمع نشده و علیرغم حضور تهدید آمیز نیروهای امنیتی و ضد شورش، به صورت آرام متحصن شدند.هرچه از ساعات شروع تجمع میگذشت رفته رفته برجمعیت حاضر درخیابان افزوده شده و دانشجویان با سردادن شعارهای «ریاست دانشگاه، استعفا استعفا» و «رئیس بی کفایت، استعفا استعفا» خواستار برکناری «علی مراد زاده» رئیس انتصابی دانشگاه صنعتی شاهرود شدند.دانشجویان متحصن درساعت ٨ شب تصمیم به ادامه تحصن در صحن دانشگاه صنعتی گرفتند و به سمت دانشگاه حرکت کردند. درحالی که دانشجویان دانشگاه صنعتی در داخل دانشگاه متحصن شده بودند، عوامل حراست دانشگاه از ورود دانشجویان دیگر دانشگاهها ممانعت به عمل می آورد که با همکاری دانشجویان داخل دانشگاه آندسته از دانشجویان پشت در مانده موفق به حضور در داخل دانشگاه شده و به متحصنین پیوستند.درساعات پایانی شب مجددا «کاظم جلالی» نماینده مجلس هفتم و «نیکوفر» معاون دانشجویی دانشگاه در بین متحصنین حاضر شده و سعی درآرام نمودن آنان نمودند. درحالی که دانشجویان خواستار حضور مراد زاده رئیس انتصابی دانشگاه وپاسخگویی وی به جمع بودند وی درجمع دانشجویان حاضر نشد و در ادامه دانشجویان مجددا خواستار برکناری «علی مراد زاده» از ریاست این دانشگاه شدند.امروز دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود مقابل ساختمان مرکزی این دانشگاه و دانشجویان دانشگاه آزاد مقابل دفتر نماینده شاهرود تجمع نمودند.این تجمعات همچنان ادامه دارد و صبح امروز با دخالت نیروهاى ضد شورش و گروه فشار به خشونت کشیده شد و تعدادی از دانشجویان بازداشت شدند.

هیچ نظری موجود نیست: